2. MTÜ Põlli eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

2.1. MTÜ "Põlli" tegevuse põhieesmärgiks on maa- ja külaelu säilitamisele, taaselustamisele ja harmoonilisele arengule kaasaaitamine. Külaelanike ja liikmete avalikkuse kaasamine ning aktiveerimine keskkonnaseisundi parandamisel; väärtushinnangute ning tarbimisharjumuste muutmine keskkonnasõbralikemaks; keskkonnaseisundi jälgimine ja selle taastumisele kaasaaitamine.

2.2. Tegevuse põhieesmärgist tulenevateks eesmärkideks on: 2.2.1. põhieesmärki taotlevate füüsiliste ja juriidiliste isikute tegevuse kooskõlastamine ja omavahelise koostöö korraldamine; 2.2.2. eestlastele omase maaelu ja põllumajandusliku tootmise, meile iseloomuliku töökultuuri ja rahvuslike traditsioonide taaselustamine, säilitamine ja edendamine ning maaperedes teiste tööaladega seotud ausa ettevõtluse toetamine;

2.2.3. maamajanduse ning rahvuskultuuri toetamine; küla kui vanima ajaloolise elukorralduse vormi taastamine; külade ühistegevuse edendamine;

2.2.4. külaelanike ja MTÜ liikmete teavitamine keskkonnaprobleemidest;

2.2.5. teabe hankimine, süstematiseerimine ja levitamine ning vastavate institutsioonide loomisele kaasaaitamine;

2.2.6. ühiskondliku tegevuse, seltsielu, koolituste, pere-, naiste- ja noorteorganisatsioonide tegevuse toetamine ja edendamine;

2.2.7. teabe muutmine MTÜ "Põlli" liikmetele kättesaadavaks;

2.2.8. isamaaarmastuse, inim- ja rahvusväärikuse ja teiste eetiliste kategooriate väärtustamne;

2.2.9. säästva arengu, loodushoiu, ajaloo-, kultuuri- ja loodusväärtuste kaitse ning nende rekonstrueerimisele ja renoveerimisele kaasaaitamine; kodukaunistamise väärtustamine

2.2.10. maamajanduse arengule, sh. väikeettevõtlusele uute võimaluste otsimine ning alternatiivpõllumajanduse arendamisele kaasaaitamine;

2.2.11. talu, kui eluviisi propageerimine nii tootmis- kui hobitaluna;

2.2.12. külaelanikele keskkonnaalaste koolituste korraldamine

2.3. Nimetatud eesmärkide saavutamiseks, MTÜ "Põlli":

2.3.1. teeb ettepanekuid maaelu puudutavate, sh riiklike projektide ja seadusandlike aktide eelnõu arutamisel;

2.3.2. arendab koostööd Märjamaa valla, teiste piirkondade külade ning väikelinnade liikumistega, samuti teiste organisatsioonide, liikumiste ja ettevõtetega;

2.3.3. loob ise ja aitab kaasa andmebaaside loomisele;

2.3.4. aitab ellu kutsuda ja läbi viia külade elanike teadmisi laiendavaid ühistegevusi, talguid, kultuuri- ning spordiüritusi ja teisi vaba aja ettevõtmisi;

2.3.5. toetab oma liikmete osalust kandidaatidena omavalitsuste ja Riigikogu valimistel;

2.3.6 korraldab ja/või viib läbi vahendite hankimise eesmärgil tasulisi kultuuriüritusi, müüb tooteid ja teenuseid, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid MTÜ omanduses oleva varaga põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

2.3.7 koostab ja esitab toetusfondidele projekte põhikirjaliste eesmärkide täitmise rahastamiseks ning korraldab projektide elluviimist;

2.3.8 sõlmib lepinguid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

2.3.9 aitab küladel ja kohalikul omavalitsusel ellu viia külade keskkonnahoiuga seotud projekte, edendada maapiirkondade ajaloopärandi jäädvustamist, säilitamist ja eksponeerimist;

2.3.10. osaleb teiste samalaadsete organisatsioonide tegevuses ja kaasab teisi isikuid oma tegevustesse koostöö edendamise eesmärgil.

Kontakt

www.pollikyla.ee