6. Juhatus

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

6.1. MTÜ "Põlli" tegevuse üldjuhtimiseks kinnitatakse vähemalt 3-liikmeline MTÜ "Põlli" juhatus.

6.2. MTÜ "Põlli" juhatuse liikmed valitikse üldkoosolekul kolmeks aastaks. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üldkoosoleku otsusega.

6.3. Juhatuse pädevusse kuulub:

6.3.1. MTÜ "Põlli" tegevuse vormide ja meetodite kindlaksmääramine;

6.3.2. ettepanekute tegemine MTÜ "Põlli" üldkoosolekute päevakorda;

6.3.3. sisseastumis- ja liikmemaksude tasumise korra kehtestamine;

6.3.4. liikmete ning sisseastumis- ja liikmemaksude arvestuse pidamine;

6.3.5. uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine;

6.3.6. MTÜ "Põlli" tegevuse kavandamine;

6.3.7. MTÜ "Põlli" aastaruande ja bilansi läbivaatamine ning esitamine üldkoosolekule;

6.3.8. MTÜ "Põlli" aasta eelarve projekti koostamine ning esitamine üldkoosolekule;

6.3.9. struktuuriüksuste moodustamine ning ettevõtte asutamine;

6.3.10. töö sisekorra eeskirjade kinnitamine;

6.3.11. koostöölepete sõlmimine;

6.3.12. MTÜ "Põlli" raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamisseadusele;

6.3.13. muude küsimuste otsustamine, mis esitatakse juhatusele arutamiseks MTÜ "Põlli" üldkoosoleku või juhatuse liikmete poolt nende pädevuse piires.

6. 4. MTÜ "Põlli" juhatus moodustab vajaduse korral alalisi või ajutisi töögruppe, toimkondi ja komisjone spetsiifiliste küsimuste arutamiseks ja ettevalmistamiseks ning võib kutsuda nende töös osalema ka eksperte ja spetsialiste väljastpoolt MTÜ "Põlli" liikmeskonda.

6.5. MTÜ "Põlli" juhatus on õigus pädev vastu võtma otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole volitatud esindajatest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

6.6. MTÜ "Põlli" juhatuse koosolekud toimuvad vajaduse korral, kuid mitte harvem kui 4 korda aastas. Juhatus võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

6.7. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei ole ette nähtud üldkoosoleku otsusega.

6.8. Juhatus peab edastama MTÜ "Põlli" liikmetele vajalikku teavet MTÜ "Põlli" juhtimise kohta ning esitama nende nõudel vastava aruande.

6.9. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse tema või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist, temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist MTÜ "Põlli" poolt;

6.10. MTÜ "Põlli" juhatuse liikmetel on õigus esindada MTÜ - d "Põlli" kõigis õigustoimingutes vastavalt MTÜ "Põlli" põhikirjale.

6.11. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega MTÜ "Põlli" - le tekitatud kahjude eest solidaarselt. Vastutusest on vabastatud juhatuse liige, kes otsuse vastuvõtmisel oli eriarvamusel, mis on fikseeritud protokollis.

6.12. Juhatus juhib MTÜ "Põlli" jooksvat tegevust ja vastutab üldkoosoleku ja juhatuse poolt vastu võetud otsuste täitmise eest.

6.13. Juhatus valmistab ette kõik küsimused, mis vastavalt käesolevale põhikirjale kuuluvad otsustamisele üldkoosolekul.

6.14. Juhatus käsutab käesoleva põhikirja nõudeid arvestades MTÜ "Põlli" vara, annab välja volikirju, kirjutab alla lepingutele, muudele tehingutele ja kohustustele.

6.15. annab välja käskkirju vastavalt oma pädevusele käesoleva põhikirja, seaduste ja muude õigusaktide alusel täitmiseks.

6.16. sõlmib ja lõpetab töölepinguid MTÜ "Põlli" töötajatega;

6.17. korraldab MTÜ "Põlli" raamatupidamislikku teenindamist.

6.18. Juhatuse poolt väljastatavad dokumendid on kehtivad, kui nendel on vähemalt poolte juhatuse liikmete allkirjad.

Kontakt

www.pollikyla.ee