3. Liikmed, nende õigused ja kohustused

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

3.1. Liikmeks vastu võtmine:

3.1.1. MTÜ "Põlli" liikmed võivad olla külaelanikud, külavanemad külakogukonna esindajana, seltsingud, mis on moodustatud külaelanike ja teiste isikute poolt, kes esivanemate kaudu või muul viisil on maaeluga seotud ja soovivad selle arengule kaasa aidata ning kõik teised külaelu toetamisest huvitatud isikud.

3.1.2. MTÜ "Põlli" liikmeks vastuvõtmist võib taotleda nii füüsiline kui ka eraõiguslik juriidiline isik, kes soovib arendada MTÜ "Põlli" eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab MTÜ "Põlli" juhatusele kirjaliku avalduse milles kohustub täitma MTÜ "Põlli" põhikirja.

3.1.3. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestab üldkoosolek.

3.1.4. MTÜ "Põlli" liikmeks vastuvõtmise otsustab MTÜ "Põlli" juhatus taotleja avalduse alusel. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul. Juhatus korraldab ka MTÜ "Põlli" liikmete arvestust.

3.2. Liikme õigused:

3.2.1. MTÜ "Põlli" liikmel on õigus osaleda MTÜ "Põlli" tegevuses, valida ja olla valitud MTÜ "Põlli" juht- ja kontrollorganitesse, esitada ettepanekuid ja arupärimisi MTÜ "Põlli" üldkoosolekule juhatuse ja kontrollorgani tegevuse kohta, samuti MTÜ-st "Põlli" välja astuda.

3.3. Liikme kohustused: 3.3.1. MTÜ "Põlli" liikmed on kohustatud järgima MTÜ "Põlli" põhikirja ning MTÜ "Põlli" juhatuse üldkoosoleku otsuseid, mis on vastavuses seaduse ning käesoleva põhikirjaga.

3.4. Liikmelisuse mitteüleantavus:

3.4.1. MTÜ "Põlli" liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikmel seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel

3.5. Liikme väljaastumine:

3.5.1. MTÜ "Põlli" liikmed võivad MTÜ "Põlli" liikmeskonnast lahkuda MTÜ "Põlli" juhatusele esitatava avalduse alusel. Liikmesolek lõpeb lahkumisavalduse esitamise kuupäeval.

3.6. Liikme väljaarvamine:

3.6.1. MTÜ "Põlli" liikme võib MTÜ-st "Põlli" välja arvata siis, kui tema tegevus on vastuolus MTÜ "Põlli" põhikirjaga või kahjustab MTÜ "Põlli" mainet, kui liige ei täida MTÜ "Põlli" juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale või mõnel muul mõjuval põhjusel.

3.6.2. Liikme väljaarvamise MTÜ-st "Põlli" otsustab juhatus. Juhatuse sellekohasele otsusele võib MTÜ "Põlli" liige esitada kaebuse MTÜ "Põlli" üldkoosolekule, kelle otsus, on otsustav.

3.7. Liikmelisuse lõppemise tagajärjed:

3.7.1. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest:

3.7.2. Isikul, kalle liikmelisus MTÜ-s "Põlli" on lõppenud, ei ole õigust MTÜ "Põlli", varale.

Kontakt

www.pollikyla.ee