9. MTÜ "Põlli" reorganiseerimine või lõpetamine

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

9.1. MTÜ "Põlli" reorganiseeritakse üldkoosoleku otsuse alusel.

9.2. MTÜ "Põlli" tegevus lõpetatakse:

9.2.1. üldkoosoleku otsuse alusel;

9.2.2. pankrotimenetluse alustamisel MTÜ "Põlli" vastu;

9.2.3. MTÜ "Põlli" liikmete arvu vähenemisel alla kahe;

9.2.4. MTÜ "Põlli" võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjas ettenähtud organite liikmeid;

9.2.5. muudel seaduses või põhikirjaga ettenähtud alustel.

9.3. MTÜ "Põlli" tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega kui selle poolt on üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

9.4. Pankrotiavalduse esitamine:

9.4.1. Juhatus peab esitama pankrotiavalduse, kui selgub, et MTÜ "Põlli" - l on vara vähem kui võetud kohustusi. Avalduse esitamata jätmisel või avalduse esitamise viivitamisel vastutavad esitamata jätmises või esitamise viivitamises süüdi olevad juhatuse liikmed MTÜ-le "Põlli" või kolmandatele isikutele sellega tekitatud kahju eest solidaarselt.

9.5. MTÜ "Põlli" tegevus lõpetatakse kohtuotsuse alusel, kui:

9.5.1. MTÜ "Põlli" eesmärk või tegevus on vastuolus seaduse, põhiseadusliku korra või heade kommetega;

9.5.2. MTÜ "Põlli" tegevus ei vasta tema põhikirjalistele eesmärkidele;

9.5.3. MTÜ "Põlli" põhitegevuseks saab majandustegevus;

9.5.4. Kui juhatus ei esita seaduses sätestatud lõpetamise avaldust;

9.5.5. muudel seadusega sätestatud juhtudel.

9.6. Likvideerimine:

9.6.1. MTÜ "Põlli" lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus) kui seaduses pole sätestatud teisiti;

9.6.2. Likvideerimismenetluses tuleb MTÜ "Põlli" nimele lisada märkus "likvideerimisel".

9.6.3. Likvideerijate õigused ja kohustused:

9.6.3.1. likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga;

9.6.3.2. likvideerijad lõpetavad MTÜ "Põlli" tegevuse, nõuavad sisse võlad, võõrandavad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja jaotavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara selleks õigustatud isikutele;

9.6.3.3. likvideerijad ei pea vara võõrandama, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks või järele jäänud vara jaotama õigustatud isikute vahel, kui üldkoosolek annab selleks nõusoleku;

9.6.3.4. likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud MTÜ "Põlli" likvideerimiseks.

Kontakt

www.pollikyla.ee