5. Üldkoosolek

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5.1. MTÜ "Põlli" kõrgemaks organiks on MTÜ "Põlli" liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul osalevad kõik MTÜ "Põlli" liikmed.

5.2. MTÜ "Põlli" üldkoosolek on pädev otsustama ja lahendama kõiki MTÜ "Põlli" tegevusega seotud küsimusi.

5.3. MTÜ "Põlli" üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

5.3.1. MTÜ "Põlli" põhikirja muutmine;

5.3.2. MTÜ "Põlli" tegevuse eesmärgi muutmine;

5.3.3. aastaaruande ja bilansi kinnitamine;

5.3.4. aasta eelarve, sisseastumis- ja liikmemaksude määra kinnitamine;

5.3.5. revisjonikomisjoni (revidendi) valimine;

5.3.6. MTÜ "Põlli" pikaajalise strateegia kindlaksmääramine;

5.3.7. MTÜ "Põlli" juht- ja kontrollorganite pädevuse ja materiaalse vastutuse kindlaksmääramine;

5.3.8. juhatuse või teiste MTÜ "Põlli" liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes MTÜ "Põlli" esindaja määramine;

5.3.9. MTÜ "Põlli" tegevuse lõpetamise, reorganiseerimise, ühinemise või jagunemise otsustamine;

5.3.10. küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga vastuolus;

5.4. MTÜ "Põlli" üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas ning selle kutsub kokku juhatus.

5.5. Erakorralise üldkoosoleku peab juhatus kokku kutsuma kui seda nõuab vähemalt 1/10 MTÜ "Põlli" liikmetest

5.6. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva põhikirja punkti 5.5 nimetatud asjaoludel kokku võivad taotlejad ise üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.

5.7. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 14 päeva.

5.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeliue, kui selles osaleb üle poole MTÜ "Põlli" liikmetest.

5.9. Kui üldkoosolekul puudub põhikirja punkti 5.8 kohaselt sätestatud liikmete arv, ei ole üldkoosolek pädev otsuseid vastu võtma. Juhatus kutsub kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata liikmete arvust.

5.10. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada MTÜ "Põlli" liige või tema esindaja, kellele on antul lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine MTÜ "Põlli" liige.

5.11. Üldkoosolekul hääletamisel on igal MTÜ "Põlli" liikmel üks hääl. Liige ei või hääletada kui MTÜ "Põlli" otsustab tema või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist; temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist

5.12. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega välja arvatud põhikirja muutmine, milleks on vaja vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud MTÜ "Põlli" liikmete või nende esindajate poolthäältest.

5.13. MTÜ "Põlli" tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 MTÜ "Põlli" liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

Kontakt

www.pollikyla.ee